2 dec. 2013

Hur tjockt tak ska man ha?Taket består av många lager. Varje lager har sin funktion. Hur tjockt man bygger taket beror till stor del på hur mycket isolering man väljer att lägga i taket.  Vårt tak har 40 cm isolering och beräknas ha ett u-värde på 0.08-0.09. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.   

The roof consists of many layers. Each layer has its own function. How thick you build the roof depends largely on how much insulation you want.  Our roof will have 40 cm of insulation and is expected to have a u-value of 0.08-0.09. The u-value describes how much heat is lost per square meter when the temperature differential between inside and outside air is one degree Celsius.
 
Så här kommer vår takkonstruktion att se ut, utifrån och in:
Our roof structure looks like this:

   villa natura ekologiskt lågenergihus österlen takkonstruktion
 •  Tegelpannor, begagnade Veberöds pannor från Ystad Saltsjöbad, skyddar huset mot nederbörd
 • Ströläkt och bärläkt, håller upp pannorna
 • Papp, MatakiMB 369 YEP 2500, diffusionstät papp som är mycket stark eftersom enkupigt lertegel inte är lika tätt som tvåkupiga nya pannor och därmed släpper in både mer uv strålning och mer vatten
 • Råspont, 21x95 mm brädorna som takpannorna vilar på
 • Luftspalt, 28 mm, eftersom pappen är tät ska brädorna kunna andas neråt och den fukt som finns i innertaket ska kunna ventileras bort genom luftspalten
 • Vindskydd, Mataki Halotex W10, diffusionsöppen med ett sd-värde på <0,4 m (15000 s/m) skyddar isolering mot vind, duken kläms fast med 28 mm läkt på båda sidor om varje takstol och bildar på det sättet luftspalten
 • Isolering, 400 mm linisolering från Isolina, (λ =0,038-0,040 W/mK), håller huset varmt
 • Ångbroms, troligtvis Isover Vario KM Duplex UV  som är en variable ångbroms med sd-värde på 0,3-5 m, stoppar varm inneluft från att gå ut i taket och kondensera men låter isoleringen andas
 • Glespanel, skapar en spalt för att dra elsladdar och fungerar som underlag för träpanelen
 • Träpanel, istället för målade gipsskivor i innertaket har vi tänkt sätta vitlaserad träpanel


 • Roof tiles, used clay roof tiles from Ystad Saltsjöbad, protects the roof from the weather
 • Battens and counter-battens, holds up the roof tiles
 • Roof membrane, MatakiMB 369 YEP 2500, vapor tight barrier that is strong and tight since old clay tiles let more water and sunlight through compared to new wider roof tiles
 • Tongue and groove boards, 21x95 mm boards hold up the roof tiles 
 • Ventilation, 28 mm, since the roof membrane is vapor tight the wooden boards need to be able to breathe downward if they are moist, and any moisture in the insulation of the roof should be ventilated away through this air pocket
 • Windstopper membrane, Mataki Halotex W10, vapor permeable air barrier membrane protects the insulation from wind
 • Insulation, 400 mm flax insulation from Isolina, (λ =0,038-0,040 W/mK), keeps the house warm
 • Vapor permeable air barrier membrane, likely Isover Vario KM Duplex UV  which is a variable vapor barrier, stops the warm indoor air from going out in the insulation but lets mositure in the insulation diffuse out of the structure
 • Wood boards, create space for electrical wires and function as support for the wood panel  
 • Wood panel, ceiling will be made of tongue and groove boards of pine, painted white
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar