6 maj 2013

Ventilationsalternativen cirkulerar...

Naturligtvis vill man ha bra luft i ett hus, och när man bygger nytt måste man också ta hänsyn till de regler som finns. Boverket kräver en luftväxling på minst 0,35 l /s/m2, vilket betyder att luften i huset ska bytas ut varannan timma.  På vintern går det åt mycket energi om man ska värma upp så mycket luft. Men det finns ventilationsalternativ där man återvinnen mycket av värmen i luften som sugs ut. 

Vi funderar på tre olika alternativ:
 • Centraliserat FTX aggregat med värmeåtervinning och kanaler
 • Lunos, decentraliserad ventilation med värmeåtervinning men utan kanaler
 • Fläktförstärkt självdrag med jordrör där luften förkyls på sommaren och förvärms på vintern
  • En principskiss finns här
  • En firma som kan projektera detta system är DELTAte i Goteborg
...............................................................................

Of course you want high quality air in a house, and when you build a new house you have to follow the building code. The Swedish standard requires air exchange of at least 0.35 l /s/m2, which means you exchange the air in the house every other hour.  During the winter months, lots of energy is required to heat all that air. But there are ventilation alternatives where you recycle the heat from the air being blown out of the house.

We are considering three alternatives:

 • Centralized ventilation system with heat recovery and ducts
 • Lunos, decentralized ventilation system with heat recovery but no ducts
 • Natural ventilation with air intake through a pipe in the earth where the air is pre-cooled in the summer and pre-heated in the winter
  • A sketch can be found here
  • One firm that works with this is  DELTAte in Gothenburg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar