14 sep. 2013

Släpp in ljuset!

När jag ritade huset tänkte jag mycket på fönsterplaceringen. Man vill kunna släppa in ljuset men samtidigt ska det inte bli för varmt. Ju större fönsteryta man har desto mer värme förlorar man under uppvärmningssäsongen eftersom fönster isolerar sämre än ytterväggar. För att spara energi ska man undvika fönster mot norr, men växterna trivs bättre i ett fönster mot norr än i stekande sol mot söder. Man vill inte ha för mycket vägg mellan innertaket och fönstrets överkant så fönstrena ska vara högt placerade. Samtidigt vill vi kunna krypa upp i fönsternischerna eftersom väggarna är så tjocka (50 cm).  När man bygger nytt är det enklast om man ritar fönster med standard modulmått, till exempel 1.6 m högt istället för 1.65 m.  Det är mycket man ska ta hänsyn till och balansera. Så här blev det i Villa Natura:


villa natura fönster västra gaveln


villa natura fönster innergården skånelänga
 • Våra fönsternischer är vinklade så att de öppnar sig inåt rummen för att leda in ljuset långt in i rummen på ett mjukt sätt. Detta är enkelt att göra när man bygger i Träullit - bara att använda motorsågen!
 • Stort fönsterparti mot trädgården, mot sydväst. Det kommer att bli mycket passiv solvärme som strålar in genom dessa fönster. Tanken är att den värmen lagras i en tung stomme och flyttas runt i huset med hjälp av ventilationssystemet. Förhoppningsvis innebär detta att vi slipper värmesystem på övervåningen.
 • Stort kvadratiskt (1.6 x 1.6 m) fönster mot norr i vardagsrummet, som också fungerar som naturtavla. Utanför har jag tänkt mig en vacker skuggträdgård.
 • I mathörnan är fönsterkarmen i höjd med den inbyggda bänken, med gott om plats för gäster
 • På innergården, vid huvudentren, sitter fönsterna som på en traditionell skånelänga, fast kanske inte lika tätt.
 • Takfönster mot norr för att släppa in ljus men inte för mycket värme
 • Den totala fönsterytan för det stora huset blev ca 28% av boytan på nedervåningen (23% av byggytan) och för det lilla huset blev det ca 21% av boytan (18% av byggytan)
_________________________________________________________


When I designed the house, I put a lot of thought into the placement of windows. You want to let in the light but you don't want to let in too much heat. The larger the window area the more heat/energy you loose during the heating season since windows insulate less than the exterior walls. To save energy you should avoid windows facing north, but plants like it better facing north than in the hot sun on the south side. You don't want to have too much distance between the top of the window and the ceiling so you want to place the windows high. At the same time, we want to be able to enjoy the thick walls (50 cm) and sit in the window seat. When you build a new house it is easiest if you stick with standard modular measures for windows, for example 1.6 m high instead of 1.65 m. Lots to think about and to balance. This is what we decided on in Villa Natura:

 • Our window-recesses are not straight but angled from the glass towards the room which leads the light far into the room. This is easy to do when you build with Träullit - just use the chain saw!
 • Large window area facing the garden, toward southwest. This will generate a lot of passive solar heat.  The thought is that this heat should be stored in the heavy walls and be moved around the house by the ventilationsystem. Hopefully, this means we don't need any other heating system on the second floor.
 • Large square (1.6 x 1.6 m) window facing north in the livingroom, which also functions as a picture with nature motif. Outside the window I am planning a shade garden.
 • In the dining area, the window sill is integrated with the built-in bench, which provides space for many guests
 • Between the houses, next to the main entry, there is a row of windows just like on a traditional "skånelänga", but maybe not as close together.
 • Skylights facing north to let in light but not too much heat.
 • Total window area for the big house is approx. 28% of the square footage of the ground level (23% of the house footprint) and for the small house approx. 21% of the square footage (18% of the house footprint).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar