15 sep. 2013

Att välja fönsterHur ska man tänka när man väljer fönstertillverkare och när man beställer fönster? 
Några inspirationsfönster från närliggande Vik på Österlen. Alla fönster råkar vara blå...

What should you consider when choosing a window manufuacturer and order windows?
Some inspirational pictures below from nearby Vik, Österlen. All windows happen to be blue...

fönster villa natura vik österlen

fönster villa natura vik österlen

fönster villa natura vik österlen


 • Kvalite: Kan man titta och känna på fönster och glasdörrar? Öppna och stäng. Hur känns det? Kan man låsa dörren i vilket läge som helst?

 • Isolering: Hur välisolerade fönster vill du ha? Vilket u-värde? Runt 1.0 är nog tillräckligt bra även om passivhus kräver lägre värden. Det finns runt 0.7 men det kostar ca 30% mer.  Glaset är inte det som isolerar sämst utan det är karmen. Därför har ett mindre fönster sämre u-värde än ett större fönster. Öppningsbara fönster har ofta sämre u-värde än fasta fönster.

 • Material: Vill du måla om dina fönster? Om du vill det, välj träfönster, annars välj träfönster med aluminium på utsidan. Det finns olika glanstal för aluminium - ett högt glanstal betyder att det är lättare att hålla rent men det mattas också av solen. Ett lågt glanstal gör att det ser mindre ut som en metallyta men kanske lite svårare att hålla rent.
   
 • Färg:  Kan jag få den färg jag vill ha? De flesta tillverkare har standardkulör men mot ett tillägg som inte blir så mycket när man beställer fönster till ett helt hus kan man få precis den färg man vill ha. Jag hittade rätt färg när jag var ute och cyklade i Abbekås en dag. Frågade då ägaren om de visste vilken färgkod de hade använt och de letade fram den till mig! Köpte en provburk och målade på en bräda för att verkligen se att det var den färgen jag ville ha. Det blir NCS kod S5020R80B för Villa Natura, gråblått.
 • Karm och båge: Hur mycket glasyta blir det, och hur mycket blir trä/aluminium? De flesta tillverkare har ca 5 cm för karmen och 5 cm för bågen om fönstret är öppningsbart. Det betyder att fasta fönster inte ser likadana ut som öppningsbara fönster. Kan vara bra att tänka på när man har en hel rad med fönster. Tycker man om att se mycket av färgen på karmen och bågen kan man välja öppningsbart, annars väljer man fast fönster eller en tillverkare som har samma mått på båda typerna av fönster.

 • Spröjsar och poster: Vill du dela in glasytan med poster och spröjsar? På en del hus passar det bäst med spröjsar men vi har valt utan för det är lättare att putsa fönster och inga spindlar som fastnar bakom en löstagbar spröjs.

 • Öppna/Fasta: Vill du kunna öppna alla fönster? Fördelar är att man kan vädra och lättare putsa utsidan inifrån. Nackdel kan vara pris, isolervärde och mindre glasyta.

 • Säkerhetsglas: Tänk på att om fönstret eller glasdörren sitter lågt (bröstningshöjd på 60 cm eller lägre) måste man ha säkerhetsglas.
 • Garanti: Hur lång garanti lämnar tillverkaren?

_____________________________________________________

 • Quality: Can you go somewhere to look at and touch the windows and glass doors? Open and close. How does it feel?  Can you lock the door in any position?

 • Insulation: How well insulated windows do you want? What u-value do you want? Around 1.0 is probably good enough even if passive houses require lower values. You can get windows with u around 0.7 but they cost 30% more. The glass is not what leaks the most heat in a window, but the frame around it. Therefore, a small window has a worse u-value than a large window. Windows that you can open often have worse u-value than fixed windows.
 • Material: Do you want to paint your windows? If you do, choose wooden windows, otherwise choose wooden windows with aluminum on the outside. You can decide how glossy you want the aluminum. High gloss means easier to clean but the sun could fade them with time. Matte means they look less like metal but maybe harder to keep clean.

 • Color:   Can I get the color I want? Most manufacturers have standard colors but if you pay an additional fee which is not that much when you order windows for an entire house you can get any color you want. I found the right color one day when I was out on the bike in Abbekås. I asked the owner if they knew what color code they had used and they found it for me! Bought a sample of that color and tested on some wood to make sure it was the right color. We will use NCS S5020R80B for Villa Natura, a greyish blue.
 • Frame: How much glass area do you get and how much space is taken up by the frame? Most manufacturers have 5 cm for the frame and an additional 5 cm for the window frame if the window can be opened. That means windows that can be opened look different from windows that are fixed. Good to consider if you have a row of windows. If you like the color of the frame a lot, choose a window you can open, otherwise choose a window that is fixed, or a manufacturer that has the same measures for both types of windows.
 • Posts and beams: Do you want to divide the glass area with posts and beams? On some houses, posts and beams fit best architecturally. However, we have chosen a more modern look for our windows, with no posts and beams. Easier to clean and no spiders hiding between removable posts.

 • Open/Fixed: Do you want to be able to open all your windows? Advantages include easier to ventilate the house and easier to clean the outside. Disadvantages can be price, insulation and smaller glass area.

 • Safety glass: Don't forget that if a window or glass door is placed low (glass at 60 cm or below) you need to have safety glass.
 • Warranty: What type of warranty does the manufacturer give?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar